SDH Těšany

Právě se nacházíte: JSDH

Cvičení - čerpání vody a ovládání čerpadla

Zveřejněno 02.05.2015

Cvičení - čerpání vody a ovládání čerpadla - 2.5.2015

Fotogalerie 22723_1424960541147096_6211764403362503629_n.jpg 11174892_1424960547813762_533864804837941581_n.jpg 11210484_1424960557813761_1062127856610161313_n.jpg 11214157_1424960561147094_8896675408648406529_n.jpg
0 komentářů

Dobrovolní hasiči absolvovali dvoudenní výcvik

Zveřejněno 24.04.2015

Dobrovolní hasiči se zdokonalovali při plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stovka dobrovolných hasičů z jednotek SDH obcí předurčených k činnostem na úseku ochrany obyvatelstva absolvovala v Tišnově a jeho okolí dvoudenní praktický výcvik, jehož podmínky se blížily situacím, se kterými se mohou hasiči při odstraňování následků mimořádných událostí setkat.

Členové 18 jihomoravských dobrovolných jednotek museli absolvovat šest stanovišť, které byly v letošním roce zaměřeny na problematiku technických zásahů. Na každém stanovišti byl nejprve lektory z řad příslušníků HZS Jihomoravského kraje a Školního a výcvikového zařízení HZS ČR v Brně položen teoretický základ, na který plynule navazovala praktická část. Hasiči se tak v průběhu dvou dní naučili provizorně zaplachtovat poškozenou střešní konstrukci, odstranit popadané stromy (mj. i z vozidel a budov), bezpečně překonat vodní tok, stavět stany, připravovat hadicové vedení z hadicového automobilu nebo zprovoznit kontejner nouzového přežití.

Nocleh měli hasiči k dispozici v improvizovaných podmínkách školícího Zařízení Tišnov a strava pro cvičící byla zajišťována s využitím prostředků týlového zabezpečení jednotlivých jednotek SDH obcí (každá z jednotek kategorie JPO III je vybavena i prostředky pro ohřev a distribuci stravy).  Tuto cestu organizátoři zvolili, aby i tyto činnosti odpovídaly skutečným situacím, se kterými se u zásahu lze setkat.

Podobný výcvik, který byl však zaměřen na problematiku povodní, už jihomoravští dobrovolní hasiči absolvovali v loňském roce. Ukázalo se, že jde o dobrou a kvalitní odbornou přípravu na řešení mimořádných událostí.

Závěrem se patří poděkovat Krajskému úřadu Jihomoravského kraje za poskytnutí finanční podpory na zajištění stravy pro cvičící, všem zúčastněným hasičům za vysoké nasazení a v neposlední řadě také instruktorům z řad hasičů profesionálních, kteří pro účastníky připravili zajímavá pracoviště s námětem blížícím se reálným situacím.

Fotogalerie 0.jpg 1.jpg
0 komentářů

Vypalování trávy a pálení klestí

Zveřejněno 21.03.2015

Vypalování trávy

S příchodem jara někteří zahrádkáři místo pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je to počínání nebezpečné, ale poškozuje i faunu, flóru a znečišťují ovzduší. Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, zákonem o požární ochraně zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší.

Za porušení zákona hrozí viníkovi vysoká pokuta, která se může ve správním řízení vyšplhat až do výše 25 000,-Kč. Zákaz vypalování a spalování trávy je navíc zakotven i v obecně závazných vyhláškách některých obcí.

Většina lidí nebezpečí, které vypalování představuje, značně podceňují. Věří, že mají oheň pod kontrolou a nemůže se nic stát. Na tento omyl již doplatilo spoustu lidí, kteří při vypalování zemřeli nebo utrpěli vážná zranění. Hrozí zde veliké nebezpečí, že dojde k rychlému a nekontrolovatelnému rozšíření požáru i na další porost nebo objekty. Oheň se při dobrých podmínkách dokáže šířit tak rychle, že lidé nemají často nejmenší šanci na danou situaci adekvátně zareagovat.

Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba uvědomit si jakým způsobem ohrožuje tento způsob jarního úklidu přírodu. Velký žár, který při hoření trávy vzniká (až 800°C) může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu, smrt nebo popálení malých zvířat (např. ježků), kouřové zplodiny ohrožují i živočichy na stromech a keřích.

Negativní dopad vypalování trav se týká také rostlinných společenstev a půdních mikroorganizmů (snížení druhové rozmanitosti společenstev rostlin). Někteří zahrádkáři se domnívají, že popel, který takto vznikne, je dobrým hnojivem. Popel je však velmi často rozfoukán větrem nebo jej splaví déšť, takže se potřebné živiny do půdy stejně nedostanou. Ve všech ohledech je lepším způsobem ponechání staré trávy, která se rozloží a živiny se pozvolna uvolňují a navíc obohatí půdu o velmi důležitou organickou složku. Aby trávník dobře vypadal, je nejlepší trávu vyhrabat a zkompostovat.

Pálení klestí

Aplikace hlášení pálení klestí. Odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje nepovoluje pálení. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

http://www.firebrno.cz/paleni-klesti

Odkaz na aplikaci naleznete i na stránkách naší obce.

0 komentářů

Jednotka Sboru Dobrovolných Hasičů TĚŠANY

Zveřejněno 10.01.2014

Rok 2013 se jak druhem zásahů, tak pomocí obci točil kolem probíhajícího průtahu. Jednotka v únoru odstraňovala stromy, které byly chystající se rekonstrukcí vozovky určeny k vykácení. Byly pokáceny stromy v okolí autobusové zastávky, stromy u Masaryka a u obchodu pana Zmrzlého. To vše za pomoci techniky z Požární stanice Židlochovice. V obci se nacházejí ještě další stromy, které jsou proschlé, ale ty budou odstraněny zase v zimních měsících. V březnu jsme vyjeli k nahlášenému ohni ve vinohradech. Jednalo se o řízené pálení plynu z vrtu v Borkovanech. Květen přinesl výjezd na hořící trávu podél potoka u odbočky na Šinkvický dvůr a  přívalové deště . Voda zatopila silnici od Močílek. V této ulici musela být čerpána laguna, která se utvořila za domem pana Turka. Po tomto jarním přívalovém dešti obec podnikla kroky, které by už měly vyřešit tyto každoroční problémy s vodou. V pokračující rekonstrukci vozovky bylo nutné pročistit zatuněný potok u domu paní Chalupové. Posléze přívalový déšť, který přišel, pomohl dočistit tu část, do které se kluci nedostali. Na konci července po bouřce jednotka vyjela na silnici k Otnicím, kde byly polámané jabloně. Stromy kluci pořezali a silnici zprůjezdnili. Poslední zásah byl v srpnu,kdy byl nahlášený požár stromů a náletových dřevin. Jednotky z Moutnic, Šitbořic, Žatčan a Židlochovic hledaly po okolí a až šetřením zjistily, že se místo nachází na katastru obce Těšeny a proto tam řídící důstojník vyslal naši jednotku. Požár se našel ve vinohradě a šlo o nehlášené pálení klestí. Každé hlášené a nehlášené pálení má svá pravidla. Pokud není nahlášené, tak se může stát že náhodný občan nahlásí na lince 150 nebo 112 požár, operační důstojník vyšle jednotku, která v dané oblasti zasahuje, a ta musí vyjet, ohnisko najít a zlikvidovat. Tak se stává, že jednotky hledají na špatně nahlášeném místě a operační důstojník vyšle techniku která není nutnám.

Naše jednotka je vybavena motorovým kalovým čerpadlem, elektrocentrálou, osvětlovací technikou a pilou. Je to vybavení, které je čím dál tím více používané. Proto nás trápí tyto přírodní pohromy více, než požáry. Ke všem zásahům vyjížděli kluci s naší cisternou CAS -25, protože dopravní automobil Čavdar neprošel technickou kontrolou, které se musí hasičská vozidla podrobit každý rok. Po projednání s vedením obce bylo rozhodnuto, že se koupí nové zásahové dopravní vozidlo, které bude vyhovovat potřebám naší jednotky. Cena uhradila z části obec, sponzoři, ušetřeným rozpočtem a výdělečnou činností. Tímto chci poděkovat jménem svým i kluků z jednotky, všem těm, kteří naši situaci pochopili a pomohli jak penězi, hlasem a souhlasným stanoviskem k pořízení nového vozidla.

Pomoc po záplavách v Čechách. V našem okrsku se utvořila skupina jednotek, která nabídla svoji pomoc a techniku občanům na Litoměřicku. Naši kluci měli odjet na pomoc obci Vědomice, kde pomáhali po stejných záplavách už v roce 2002. Obec Těšany vyhlásila sbírku pro tyto občany s tím, že ji tam při této příležitosti přivezou . Protože jsou všechny jednotky řízené operačním důstojníkem a nadřízeným orgánem je HZS Jihomoravského kraje, tak bylo rozhodnuto že vystačí jednotky z bližšího okolí a Jihomoravský kraj bude ponechán jako záloha pro případ pokračujících záplav. Naše obec se spojila s postiženou oblastí a zjistila kde by sbírka, která proběhla v naší obci, pomohla nejvíce. Byla vytipovaná obec České Kopisty u Terezína. Velitel naší jednotky se strojníkem odvezli tuto humanitární pomoc. Všem občanům Těšan, kteří se na této sbírce podíleli přivezli velké poděkování. V září přišla pozvánka na Josefínské slavnosti 2013 do Terezína u příležitosti založení města a dopis kde starostka Terezína paní Čechová ocenila práci všech, kteří pomohli jak finančně, darem i pomocí při této pro ně kritické situaci. Velké poděkování za pomoc patří všem občanům obce Těšany.

Konec roku se blíží a já bych vám chtěla popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2014.

Klukům z výjezdovky chci poděkovat za práci pro občany a obec, za to, že se tomuto poslání věnují ve svém volnu a na úkor svých rodin. Práce dobrovolného hasiče je nejenom práce při zásazích ale i odborná příprava, cvičení, školení a údržba techniky. Za to jim patří veliké poděkování.

Fotogalerie IMAG0615.jpg IMAG0736.jpg IMAG0977-1.jpg
0 komentářů

Jak nahlásit událost?

Při každé mimořádné události, pokud je v ohrožení život nebo majetek, volejte číslo 150

Linka je bezplatná

Ohlásíte

Aplikace hlášení pálení

Kontakt

JSDH Těšany
Těšany
Těšany 664 54

Velitel jednotky
+420 728 236 502

JSDH Těšany
sdh@sdhtesany.cz

Velitel jednotky
velitel@sdhtesany.cz

Mladí hasiči
mh@sdhtesany.cz

Odběr novinek

Chcete být informování o novém článku na našem webu? Pak níže vyplňte svou e-mailovou adresu!

Sbor
Dobrovolných
Hasičů

Těšany

Podporují nás